Úvodní strana » Pro zájemce » Testování zdatnosti

Testování zdatnosti

Následujíc text obsahuje důležité pokyny pro efektivní využívání testů zdatnosti pro žáky. Na jeho konci jsou umístěny záznamové archy pro učitele a žáky k jednotlivým testům a motivační náměty pro jejich používání.

 

Vážení kolegové – pedagogové pilotních škol,

 

níže uvedené testové baterie (UNIFITTEST, EUROFITTEST, FITNESSGRAM) jsou určeny ke sledování a hodnocení tělesné zdatnosti žáků. Jejich cílem je podpořit sledování tělesné zdatnosti žáků ze strany pedagogů, motivovat žáky k pohybové aktivitě i ke sledování vlastní tělesné zdatnosti a rozvíjet u nich schopnost autoevaluace v této oblasti. Po prostudování materiálů se zamyslete, která testová baterie by vyhovovala vašim žákům i Vám, a to s ohledem na podmínky, ve kterých pracujete.

U jednotlivých testových baterií si povšimněte nároků na prostorové podmínky, požadavků na materiální zajištění, náročnosti na organizaci u jednotlivých konkrétních testů, ale přihlédněte také ke specifikům vašich žáků, vaší třídy. Pokuste se promyslet úskalí případné organizace vyučovacích jednotek, ve kterých testování uskutečníte (na celou baterii budete pravděpodobně potřebovat 2-3 vyučovací jednotky). Motivace k testovým bateriím je pouze návrhem, který si samozřejmě můžete jakkoliv upravit, přizpůsobit, popř. úplně vynechat.

Před vaším rozhodnutím se pro jednu testovou baterii je potřeba zvážit řadu dalších aspektů:

– Mohou Vám např. žáci pomáhat při měření a testování?

– Zvládnou již cvičit samostatně v malých skupinách na stanovištích, zatímco vy budete jednu skupinu testovat?

– Dokáží už být posuzovateli nebo hodnotiteli výkonů svých kamarádů ze třídy v jednotlivých testech?

– Mohou žáci při testování pracovat ve dvojicích a vzájemně si vyhodnotit výkony?

– Umí vaši žáci psát a tedy zaznamenat si výkony své nebo svých spolužáků?

– Které z testů lze u žáků provádět hromadně a které jen v menších skupinách nebo ve dvojicích, apod.?

– Umožňují sociální podmínky třídy (např. vzájemné vztahy mezi žáky) spolupráci nebo vzájemné hodnocení žáků či zveřejnění individuálních výsledků žáka?

apod.

Po zvážení všech možných „pro a proti“ se rozhodněte pouze pro jednu kompletní testovou baterii (UNIFITTEST, EUROFITTEST nebo FITNESSGRAM), kterou zrealizujete na začátku a na konci školního roku 2014/2015, tedy v jeho prvním (do 30. 11. 2014) a posledním (do 30. 6. 2015) čtvrtletí.

Testování si rozvrhněte do několika vyučovacích jednotek a pečlivě si naplánujte jejich organizaci v prostorách, které máte k dispozici pro tělesnou výchovu. Zajistěte si včas veškerý materiál, potřebný pro realizaci testování. Tabulky, do kterých si budete zapisovat výkony svých žáků přímo ve vyučovací jednotce TV, jsou uvedeny u každé testové baterie, v přílohách (viz níže). Karty určené pro žáky si předem v dostatečném počtu vytiskněte, případně do jejich přípravy zapojte žáky vaší třídě.

U testů, kde žáci musí cvičení provádět v určitém tempu, jsou nutné zvukové nahrávky. S jejich výběrem a použitím při testování vám pomohou vaši lektoři.

Výsledky žáků je ale nutné průběžně zaznamenávat také do on-line tabulek (databáze bude k dispozici v polovině října na www.pav.nuv.cz v části Testování zdatnosti). Jednotky SI, ve kterých je potřeba záznam výkonu provést, jsou uvedeny vždy záhlaví tabulek. Záznam všech výsledků provádějte za první čtvrtletí nejpozději do 30. 11. 2014, záznam za čtvrté čtvrtletí nejpozději do 30. 6. 2015. Pokud nejste vyučujícím tělesné výchovy ve své

třídě, testování provede a výsledky vám předá váš kolega, který tento vyučovací předmět (tělesnou výchovu) u vašich žáků vyučuje. Vy je poté zaznamenáte výsledky do on-line tabulek.

Informace k významu testování zdatnosti v rámci podpory zdraví dětí jsme již uvedli v metodických materiálech. Výsledky žáka v testech můžete využít jako jeden z podkladů pro hodnocení/klasifikaci žáka pouze za podmínky, že zohledníte jeho individuální možnosti, aktuální úroveň zdatnosti, zdravotní stav a psychické a fyzické předpoklady pro zlepšení vlastního výkonu. Posuzování zlepšení, stagnace nebo zhoršení výsledků žáka v testech je možné výhradně individuálně, včetně přihlédnutí např. k tělesné konstituci, somatotypu nebo úrovni pohybových dovedností nutných ke zvládnutí testu (např. zvládnutí techniky skoku snožmo) nebo i ke zkušenostem s testováním. Výsledky mohou být ovlivněny i aktuálním psychickým nebo zdravotním stavem žáka. Přihlédnutí k výsledkům testování zdatnosti při hodnocení/klasifikaci žáka zvažujte tedy vždy individuálně!

Výsledky testů sdělujte žákům s pedagogickým taktem, aby je snaha po jejich zlepšení motivovala ke každodennímu cvičení. Cílem není jen zjistit konkrétní výkony, ale naučit žáky hodnotit svou osobní zdatnost a dát jim návody, jak ji zlepšovat. Nezapomeňte žákům nabídnout vhodná aerobní, posilovací a protahovací cvičení, a to taková, která mohou vzhledem ke svému věku vykonávat i samostatně, bez vašeho přímého dohledu a ve svém volném čase.

 

S dotazy, které se týkají realizace testování zdatnosti, se s důvěrou obracejte na příslušné lektory pro sekci Pohyb, které máte v rámci Pokusného ověřování PaV přiděleny. Jsou to odborníci s mnohaletou zkušeností i kvalifikací pro oblast pohybových aktivit a školní tělesnné výchovy.

 

Záznamové archy a motivační náměty

 

Unifittest

Motivační námět – Unifittest

Unifittest – záznamový arch pro učitele

Unifittest – záznamová karta pro žáka

 

Eurofittest

Motivační námět – Eurofittest

Eurofittest – záznamový arch pro učitele

Eurofittest – záznamová karta pro žáka

 

Fitnesgram

Motivační námět – Fitnesgram

Fitnesgram – záznamový arch pro učitele

Fitnesgram – záznamová karta pro žáka

 

Seznam literatury

 

AKTUALITY

Závěrečná evaluační zpráva pokusného ověřování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo závěrečnou evaluační zprávu pokusného ověřování.

 

16.02.2016

První výsledky pokusného ověřování

Na webových stránkách NÚV byly zveřejněny některé vybrané výsledky pokusného ověřování programu "Pohyb a výživa".

01.12.2015

Pozvánka na závěrečné setkání pokusného ověřování Pohyb a výživa

Národní ústav pro vzdělávání a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Vás zvou na závěrečné setkání řešitelů pokusného ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol, Pohyb a výživa.

19.11.2015
 

Naši partneři