Úvodní strana » Pro zájemce » O pokusném ověřování projektu Pohyb a výživa

O pokusném ověřování projektu Pohyb a výživa

Vážení zástupci pilotních škol, členové řídícího a řešitelského týmu,

dostáváte se na úvodní stranu uzavřených webových stránek pokusného ověřování programu Pohyb a výživa, kde bychom Vás rádi seznámili s hlavními myšlenkami tohoto pokusného ověřování.

 

Proč pokusné ověřování?

Pokusné ověřování je jediná forma, kterou může Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu se školským zákonem (§ 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) vyhlásit, aby na vybraných školách ověřilo konkrétní metody, obsah, formy a organizaci vzdělávání. V rámci pokusného ověřování se sledují přínosy a rizika daného vzdělávání a hodnotí se možnosti nabídky konkrétních postupů pro další školy v běžném provozu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které vyhlašuje pokusné ověřování, stanovuje délku jeho trvání, jeho rozsah, financování i způsob hodnocení výsledků.

 

Jaký je hlavní cíl pokusného ověřování programu Pohyb a výživa?

Program se zaměřuje na žáky v období mladšího školního věku, které je senzitivním obdobím pro utváření vztahu k celoživotním hodnotám, formování odpovídajících postojů i vhodného chování.

Cílem programu je vytvořit podnětné školské prostředí pro pohybový a výživový režim žáků a ověřit reálné možnosti uplatnění programu v různých podmínkách a v různých typech základních škol (málotřídní školy, školy jen
s 1. stupněm, plně organizované základní školy).

 

Z jakých poznatků program Pohyb a výživa vychází?

Dostatek pohybu a odpovídající výživa patří mezi základní životní potřeby žáků, které vzděláváme. Mnohé studie přitom dokládají, že pohybový a výživový režim většiny z nich těmto potřebám neodpovídá. Týká se to jak pobytu žáků ve škole, tak i trávení volného času. Důsledkem je nevyrovnaný příjem a výdej energie, nárůst obezity i dalších zdravotních oslabení plynoucích z jejich nevhodného pohybového a výživového chování.

 

Jaké jsou konkrétní poznatky o současném pohybovém a výživovém režimu žáků?

Je prokázáno, že se žáci během pobytu ve škole obvykle pohybují jen asi 10–15 minut a ostatní čas prosedí.
I během dobře organizované hodiny tělesné výchovy se jednotliví žáci pohybují pouze okolo 20 minut. Řada z nich ráno doma nesnídá ani nepije. Mnozí žáci si kupují nevhodné potraviny nebo nápoje ve školních automatech a bufetech. Odpoledne tráví další 3-4 hodiny bez pohybové aktivity u televize, počítačů, ale i u domácích úkolů a často při tom konzumují nevhodné potraviny a nápoje.   

 

Jaká je cesta k nápravě?

Cesta ke zdravému životnímu stylu by měla být jednoduchá a přirozená. Program Pohyb a výživa chce zlepšit pohybovou a výživovou gramotnost žáků a ovlivnit jejich pohybové a výživové chování. V oblasti pohybu i výživy přitom zdůrazňujeme šest priorit (6 P): pravidelnost, pestrost, přiměřenost, pravidla přípravy, pravdivost informací a pitný režim přiměřený aktuálním potřebám dětí. Uplatnění šesti P v režimu dětí je v reálných možnostech školy i rodiny. Žáci, kteří budou dodržovat pravidla šesti P (VIP), budou označováni jako „VIP školáci“, škola, kde bude vytvořeno podnětné prostředí a budou dodržována pravidla šesti P, bude „VIP škola“.

 

Jaké jsou konkrétní způsoby plnění šesti P ve školním i mimoškolním režimu žáků?

Škola by měla nabídnout žákům vedle tělesné výchovy další formy pohybových aktivit: tělovýchovné chvilky, učení spojené s pohybem, pohybově rekreační přestávky, vycházky, různé formy výuky v přírodě aj. V oblasti výživy by škola měla zajistit vhodný stravovací a pitný režim i vhodnou nabídku potravin, spolupracovat se školní jídelnou, vést děti k pochopení podstaty a nezbytnosti optimálního pohybu a stravování. Mimo školu se předpokládá spoluúčast rodičů, místních institucí i celostátních organizací, mezi něž patří např. cílená spolupráce s Českou unií sportu.

 

Co je obsahem programu Pohyb a výživa?

Základní programovou a metodickou nabídku připravil autorský tým jmenovaný vyhlašovatelem pokusného ověřování. Program Pohyb a výživa nabídne návody a materiály pro učitele, vychovatele družin, pro pracovníky jídelen, pro rodiče žáků i pro žáky. Program je otevřeným programem a na jeho obsahu se budou moci podílet všichni zájemci z řad pedagogů i na jiných školách. Pomocí příkladů dobré praxe bude rozšiřován zásobník námětů, podnětů a doporučení. Ověřování všech návrhů povede k optimalizaci programu a k možnostem jeho plošného uplatnění. O novinkách budete informováni v Aktualitách.

 

K čemu má pokusné ověřování dospět?

Během pokusného ověřování bude prováděna průběžná evaluace programu Pohyb a výživa na pilotních školách, na nichž působíte. Budou shromažďovány pozitivní i negativní poznatky z průběhu ověřování. Na základě objektivně zhodnocených výsledků budou sestavena doporučení pro inovace rámcových i školních vzdělávacích programů a pro tvorbu nových metodických materiálů v oblasti pohybového a výživového vzdělávání žáků. Dlouhodobým cílem programu Pohyb a výživa je zlepšení pohybového a výživového chování populace
a v jeho důsledku zlepšení zdravotního stavu naší společnosti.

 

Pyramidy pohybu a výživy

 

                                                   Pyramida pohybu

 

 

 

         

                                                         Pyramida výživy                                                                      Zákeřná kostka

 

 

 

Loga, která budou projekt provázet

Oficiálním logem projektu Pohyb a výživa jsou bílá začáteční písmena P a V na modrém poli.

 

Varianty tohoto loga pro VIP školu, školáka, třídu, školní družinu a jídelnu:

           

Autorkou návrhů je Aneta Hetmánková z VOŠ grafické, Praha 1, Hellichova 22

 

Loga partnerů projektu

Státní zdravotní ústav

Asociace školních sportovních klubů

Nezávislá íniciativa Česko se hýbe

Projekt Děti na startu

Česká unie sportu

 

Společnost pro výživu

 

Společnost pro podporu zdraví 21. století při o. s. PREVALIS

 

 

 

 

 

AKTUALITY

Závěrečná evaluační zpráva pokusného ověřování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo závěrečnou evaluační zprávu pokusného ověřování.

 

16.02.2016

První výsledky pokusného ověřování

Na webových stránkách NÚV byly zveřejněny některé vybrané výsledky pokusného ověřování programu "Pohyb a výživa".

01.12.2015

Pozvánka na závěrečné setkání pokusného ověřování Pohyb a výživa

Národní ústav pro vzdělávání a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Vás zvou na závěrečné setkání řešitelů pokusného ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol, Pohyb a výživa.

19.11.2015
 

Naši partneři